Stichting W.O.J. Nieuwenkamp

Stichting W.O.J. Nieuwenkamp
Statutair gevestigd te: Edam

RSIN nr. 003558964
K.v.K. nr. 41234398

 

Contactgegevens

Internet: wojnieuwenkamp.nl
Post: Stichting W.O.J. Nieuwenkamp, p/a mevr. E.E. Gaaikema, Ferdinand Huyckburg 16,
2907 HW Capelle aan den IJssel.
Mail: wojn.smn@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: W.E. (Wiepke) van Erp Taalman Kip
Penningmeester: J.A.P.M. (Hans) Valkering
Secretaris: E.E. (Elien) Gaaikema
Overige bestuursleden:
G.G. (Geertje) van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp
J.A. (Jacqueline) Visser-Westerbrink
P.W.E.M. (Peter) Tops
O.E. (Olga) van Erp Taalman Kip
Conservator: R.D. (Rachelle) Keller

Doelstelling

  • Het bevorderen van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder het dienen van de Heemschutgedachte in Edam en omgeving en het opwekken van belangstelling voor en verspreiden van kennis omtrent Zuid- en Oost-Azië, meer in het bijzonder van voormalig Nederlands Indië.
  • Het bevorderen van het behoud, de uitbreiding, de bestudering en het ten algemene nutte dienstbaar maken van de verzamelingen van voorwerpen op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied en de verzameling van schilderwerken, tekeningen en etsen door de stichter bijeengebracht en door hem vervaardigd.
  • In de statuten is uitdrukkelijk bepaald, dat de verzamelingen en bezittingen van de stichting voor publiek toegankelijk moeten zijn.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten worden vergoed.

Financiële verantwoording

.Voor onze financiële verantwoording verantwoording verwijzen wij naar de onderstaande gegevens. De jaarrekening 2019 is goedgekeurd door het bestuur van de stichting d.d. 14-01-2020.

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

  • Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
  • De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met rechtstreeks ermee samenhangende bijdragen en subsidies en verminderd met afschrijvingen, welke lineair worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

  • Alle in de staat van baten en lasten voorkomende baten en lasten betreffen aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.
  • Schenkingen worden als baten verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
  • De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
  • De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de geschatte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.